Projects > Mohrenkopf

Mohrenkopf
Mohrenkopf
Graphite on Mylar
2009